Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.,
Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę internetową http://dietoterapia-online.pl/ (zwaną dalej: „Stroną internetową”), prowadzoną przez Ewę Zduńczyk wykonującą działalność gospodarczą pod firmą DIETOTERAPIA EWA ZDUŃCZYK z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-462), przy ul. Pilotów 29 lok. 21, NIP: 9452109042, REGON: 122609732, adres poczty elektronicznej: ezdunczyk@interia.pl (zwaną dalej: „Dietoterapia” lub „Usługodawca”).
Niniejszy Regulamin określa:
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne;
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
DEFINICJE
Pojęciom, które zostały użyte w niniejszy Regulaminie, nadaje się następujące znaczenie:
Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników oraz Klientów,
tj. Ewa Zduńczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą DIETOTERAPIA EWA ZDUŃCZYK z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-462), przy ul. Pilotów 29 lok. 21,
NIP: 9452109042, REGON: 122609732, adres poczty elektronicznej: ezdunczyk@interia.pl
Facebook – portal społecznościowy Dietoterapia działający pod adresem: https://www.facebook.com/dietoterapia.online/, przez który udostępniane są funkcje
i usługi zgodne z regulaminem portalu.
Formularz Zamówienia – złożenie przez Klienta oferty zakupu konkretnych Usług prezentowanych na Stronie internetowej Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Usługodawcy oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Zamówienia Usługi.
Plan żywieniowy – indywidualny plan żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę
w oparciu o informacje przesłane przez Klienta.
Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem http://dietoterapia-online.pl/, której właścicielem jest Ewa Zduńczyk wykonującą działalność gospodarczą pod firmą DIETOTERAPIA EWA ZDUŃCZYK z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy:
31-462), przy ul. Pilotów 29 lok. 21, NIP: 9452109042, REGON: 122609732.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
Umowa – umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem, w trybie określonym
w niniejszym Regulaminie.
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Usługodawca – Ewa Zduńczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą DIETOTERAPIA EWA ZDUŃCZYK z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-462), przy
ul. Pilotów 29 lok. 21, NIP: 9452109042, REGON: 122609732, zwana dalej również „Dietoterapia”.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z funkcjonalności Strony internetowej.
Zamówienie – informacja przekazana przez Usługodawcę dla Klienta określająca treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty, wskazująca przede wszystkim na rodzaj usługi, zasady i terminy płatności oraz czas realizacji zamówienia. Zamówienie może zawierać inne postanowienia.

§ 3
RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM
STRONY INTERNETOWEJ
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej odpłatne Usługi w zakresie:
Zaleceń żywieniowych;
Indywidualnych jadłospisów ułożonych na podstawie wyników badań oraz szczegółowej ankiety;
Indywidualnych planów żywieniowych z opieką dietetyka i nielimitowanymi konsultacjami online.
Szczegółowy i aktualny wykaz Usług świadczonych przez Usługodawcę udostępniony jest
na Stronie internetowej.

§ 4
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest:
posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych;
posiadanie dostępu do Internetu;
dysponowanie przeglądarką internetową obsługującą technologię „cookies”;
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 5
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Usługodawca świadczy Usługi wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, tzn. online.
Klientem Usług świadczonych przez Usługodawcę może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
zaakceptowała Regulamin;
ukończyła 18 lat albo ukończyła 15 lat i posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Usługodawcy oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią;
podała wszystkie i prawdziwe dane wymagane w Formularzu zamówienia.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Klienta Formularza zgłoszeniowego.
Korzystanie z Usług online wymaga od Klientów wypełnienia ankiety przesłanej przez Usługodawcę.
Po zaksięgowaniu płatności za wybraną Usługę oraz otrzymaniu wypełnionej przez Klienta ankiety, Klient otrzyma drogą mailową plik z przygotowanymi zaleceniami żywieniowymi, indywidualnym jadłospisem lub indywidualnym planem żywieniowym w terminie 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
Usługodawca udziela porad wyłącznie drogą poczty elektronicznej lub przez portal społecznościowy Facebook oraz wyłącznie osobom, które wykupiły możliwość konsultacji
z dietetykiem. W przypadku wyboru planu miesięcznego z nielimitowanym kontaktem
z Usługodawcą, Klient ma prawo do kontaktu z Usługodawcą od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 12:00 – 14:00.
Zamieszczone ceny w cenniku Usług umieszczone na Stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen świadczonych Usług online, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
na Stronie internetowej oraz do wprowadzania w nich zmian.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, iż:
przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego jadłospis opiera się
na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta zamierzonych efektów;
będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń oraz nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji przesłanego jadłospisu, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą przed odesłaniem gotowego jadłospisu;
wszelkie materiały otrzymane w ramach Usług online mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania
i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy;
szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny.
Klient odstępuje od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być przesłane do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: ezdunczyk@interia.pl
W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Klientowi będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku,
w którym Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 8
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady fizyczne i prawne).
Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod następującym adresem poczty elektronicznej ezdunczyk@interia.pl
Reklamacja powinna zawierać:
Imię i Nazwisko Klienta składającego reklamację;
opis stwierdzonych zastrzeżeń.
Reklamacje będą rozstrzygane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
Odpowiedź Usługodawcy na zgłoszoną reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Administrator.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
imię i nazwisko;
numer telefonu;
adres poczty elektronicznej;
Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
zawarcia umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika zamierzające do jej zawarcia;
umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego;
udzielenia odpowiedzi przez Administratora na pytanie zadane w formularzu kontaktowym;
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
badania satysfakcji Klienta, a także w celach statystycznych i analitycznych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Klientów z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, podanie danych osobowych jest konieczne.
Klient ma prawo:
dostępu do swoich danych, a także żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawdziwe;
żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji
w całym zbiorze danych, które go dotyczą;
do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;
do przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje w przedmiocie Polityki Prywatności oraz zakresu ochrony danych osobowych Klientów dostępne są pod następującym adresem poczty elektronicznej: ezdunczyk@interia.pl

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana dokonywana będzie poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej. Ponadto, informacja o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian zostanie umieszczona na stronie głównej Strony internetowej przez okres 14 dni.
Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzą w życie po upływnie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej.
Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez informację umieszczoną
na Stronie internetowej oraz poprzez wiadomość wysłaną drogą poczty elektronicznej,
w przypadku Klientów, którzy podali adres poczty elektronicznej.
Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, Klient ma prawo do złożenia Usługodawcy pisemnego oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Usługodawcy.
W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), Ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Klientami Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2018

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat:
DIETOTERAPIA
EWA ZDUŃCZYK
ul. Pilotów 29 lok. 21
31 – 462 Kraków

Dane konsumenta:
Imię i nazwisko: ____________________
Adres konsumenta: __________________
__________________________________
Nr zamówienia: ____________________

Ja, niżej podpisana/-ny niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy świadczenia usługi polegającej na _______________________________________________________________, zawartej w dniu _________________. Powodem mojego odstąpienia jest ______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

___________________________
Data i podpis konsumenta